logo
Glamping Music Festival

KÍCH HOẠT VÉ

TICKET ACTIVATION

NHẬP MÃ KÍCH HOẠT

Nhập mã tại đây để kích hoạt vé. Bạn sẽ tìm thấy mã kích hoạt trong email xác nhận đặt vé thành công đã được gửi tới bạn
Kiểm tra mã kích hoạt đã được gửi tới bạn trong email xác nhận đặt vé thành công
MÃ KÍCH HOẠT VÉ/ ACTIVATION CODE
*Lưu ý đây chỉ là mã kích hoạt vé của bạn, không phải vé vào cổng

KÍCH HOẠT VÉ

TICKET ACTIVATION

p